Pomożemy wygrać:
 1. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.
 2. W Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
 3. W kontaktach z Dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej.
 4. W kontaktach z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego.
 5. W kontaktach z Naczelnikiem Urzędu Celnego.
Zabezpieczymy:
 1. Majątek Twój przed nadmiernym opodatkowaniem. 
 2. Majątek Twojej Rodziny przed nadmiernym opodatkowaniem.
 3. Funkcjonowanie optymalizacji podatkowej w obrębie Twojego majątku i biznesu.
 4. Sukcesję praw spadkodawcy - nie tylko w świetle interpelacji poselskiej nr 34361.
Wycenimy:
 1. Spółkę lub przedsiębiorstwo.
 2. Markę (znak towarowy).
 3. Udział lub akcję spółki.
 4. Stronę internetową.

Księgowość Online

Strategie i Podatki, Spółka Doradców Podatkowych Sp. z o. o. stworzyła dwie możliwości prowadzenia księgowości on-line z wykorzystaniem łączy internetowych przez Firmy Zlecające świadczenie takich usług. Ogólne zasady świadczenia usług księgowości on-line polegają na zawarciu umowy cywilnoprawnej pomiędzy Firmą zlecającą a Strategie i Podatki, Spółka Doradców Podatkowych Spółka z o. o. w przedmiocie outsourcingu usług księgowości w wariantach następujących:

Wariant I

Dokumenty finansowo-księgowe wprowadza Firma Zlecająca w sposób bezpośredni do systemów magazynowych    i finansowo-księgowych Strategie i Podatki, Spółki Doradców Podatkowych Spółka z o. o. z wykorzystaniem łączy internetowych. Firma Zlecająca ma możliwość uzgodnionego dostępu do przedmiotowych danych. Nadzór prawno-podatkowo-rachunkowy nad działalnością Firmy w zakresie niniejszym - sprawuje SIP Sp. z o.o.

Wariant II

Firma Zlecająca nie wprowadza dokumentów finansowo-księgowych i innych danych do systemów magazynowych   i finansowo-księgowych Strategie i Podatki, Spółki Doradców Podatkowych Spółka z o. o. Przedmiotowe dokumenty i inne dane wprowadzane są do systemów magazynowych i finansowo-księgowych na podstawie zawartej umowy ze Zlecającym - przez pracowników Strategie i Podatki, Spółki Doradców Podatkowych Sp. z o. o. Firma Zlecająca ma bezpośredni wgląd, w uzgodnionym zakresie w dane zawarte w systemie magazynowym i finansowo-księgowym.

Nadmienia się również, że Strategie i Podatki, Spółka Doradców Podatkowych Spółka z o. o. gwarantuje bezpieczeństwo danych i ich przechowywanie.
Zainteresowanych zapraszamy do poznania szczegółów powyższej formy outsourcingu usług finansowo-księgowych.

Pytanie do eksperta


W zakładce pytanie do eksperta pojawia się procedura umożliwiająca zadanie pytania.

biuro_rachunkowe_bielsko.jpg

Odpowiedź na zadane pytanie będzie udzielona przez 
doradców podatkowych i innych ekspertów w sposób 
zgodny z ich specjalizacją.
Szkolenia

W  zakładce szkolenia pojawia się  procedura umożliwiająca biuro_rachunkowe.jpg
zlecenie lub zamówienie szkolenia z zakresu objętego ofertą naszej spółki.

Realizujemy szkolenia wewnętrzne dla Firm w ramach których doskonalimy kadrę ekonomiczno - finansową Firm oraz oferujemy szkolenia z zakresu:
- rachunkowości,
- podatków,
- przekształceń,
- finansów,
- itp.
dla innych różnych odbiorców.

 

 
aktualności

2008-11-06

Wniosek o REGON można przesłać Internetem   Od dnia 3 października 2008 roku osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą składać wnioski o wpis i aktualizację danych do rejestru REGON w formie elektronicznej.  

 
   Przewiduje to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 168 poz. 1041).
Więcej >>


2008-09-29

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w  Warszawie (III SA/Wa 720/2008).


  Sprzedaż działek podlegająca VAT.
„Zbycie nieruchomości przez rolnika prowadzącego działalność rolniczą podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.


Więcej >>


2008-09-25

Wojewódzki Sąd administracyjny
w Warszawie
III SA/Wa 4147/06


1. Dla potrzeb uznania gruntu za teren przeznaczony pod zabudowę o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) decydujące znaczenie ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
2. Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, kryterium wyłączającym ze zwolnienia od podatku jest przeznaczenie terenu pod zabudowę, nie zaś rzeczywisty sposób wykorzystania działki lub rodzaj gruntu wynikający z wypisu z ewidencji gruntów


Więcej >>