Pomożemy wygrać:
 1. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.
 2. W Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
 3. W kontaktach z Dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej.
 4. W kontaktach z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego.
 5. W kontaktach z Naczelnikiem Urzędu Celnego.
Zabezpieczymy:
 1. Majątek Twój przed nadmiernym opodatkowaniem. 
 2. Majątek Twojej Rodziny przed nadmiernym opodatkowaniem.
 3. Funkcjonowanie optymalizacji podatkowej w obrębie Twojego majątku i biznesu.
 4. Sukcesję praw spadkodawcy - nie tylko w świetle interpelacji poselskiej nr 34361.
Wycenimy:
 1. Spółkę lub przedsiębiorstwo.
 2. Markę (znak towarowy).
 3. Udział lub akcję spółki.
 4. Stronę internetową.

nasza oferta

1. Rachunkowość
     a) prowadzenie ksiąg handlowych,
     b) prowadzenie ewidencji i rozliczeń VAT,
     c) nadzór nad prowadzeniem ksiąg handlowych,
     d) prowadzenie KPiR oraz innych ewidencji wymaganych przepisami prawa.


2. Kadry
     a) tworzenie regulaminów wynagrodzenia,
    b) opracowywanie regulaminów pracy,
    c) opracowywanie regulaminów zakładowego funduszu socjalnego. 


3. ZUS
     a) sprawozdawczość elektroniczna,


4. Płace
     a) przygotowywanie i opracowywanie listy płac,
     b) sporządzanie kart wynagrodzeń,
    c) sporządzanie kart zasiłkowych,
    d) rozliczanie pracowników.

5. Doradztwo ekonomiczne
     a) zakładanie firm,
     b) analizy ekonomiczne,
     c) diagnozy ekonomiczne,
     d) sprawozdawczość do GUS i zarządów.

6. Doradztwo finansowe
     a) sporządzanie wniosków kredytowych,
     b) sprawozdawczość do banków,
     c) doradztwo w sprawach usług finansowo-bankowych,
     d) pośredniczenie w kontaktach firm z instytucjami finansowymi.


7. Doradztwo Podatkowe
     a) zeznania podatkowe,
     b) zastępstwa w sprawach podatkowych (w tym przed sądem),
     c) pomoc prawno-podatkowa przy zakładaniu i likwidowaniu firm,
      d) doradztwo podatkowe w czasie funkcjonowania firmy,
     e) przeprowadzanie rozliczeń podatkowych w czasie działalności firmy objętej   
       
 opodatkowaniem,
     f) sporządzanie wszelkiego rodzaju deklaracji podatkowych, a także innych
         rozliczeń podatkowych,

     g) pośredniczenie w kontaktach firm z organami podatkowymi,
     h) audyty podatkowe.

8. Przekształcenia firm
     a) spółek prawa handlowego,
     b) spółek osobowych w tym i cywilnych,
     c) spółdzielni,
     d) przedsiębiorstw osób fizycznych.


9. Krajowy rejestr Sądowy
     a) przygotowywanie aktów założycielskich firm w sposób zgodny z Kodeksem
         Spółek Handlowych, prawem gospodarczym i prawem podatkowym,

     b) sporządzanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
     c) przygotowywanie sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru
         Sądowego.


10. Inne
     a) prowadzenie windykacji należności,
     b) organizowanie szkoleń i kursów.

zapytanie.jpg

Pytanie do eksperta


W zakładce pytanie do eksperta pojawia się procedura umożliwiająca zadanie pytania.

biuro_rachunkowe_bielsko.jpg

Odpowiedź na zadane pytanie będzie udzielona przez 
doradców podatkowych i innych ekspertów w sposób 
zgodny z ich specjalizacją.
Szkolenia

W  zakładce szkolenia pojawia się  procedura umożliwiająca biuro_rachunkowe.jpg
zlecenie lub zamówienie szkolenia z zakresu objętego ofertą naszej spółki.

Realizujemy szkolenia wewnętrzne dla Firm w ramach których doskonalimy kadrę ekonomiczno - finansową Firm oraz oferujemy szkolenia z zakresu:
- rachunkowości,
- podatków,
- przekształceń,
- finansów,
- itp.
dla innych różnych odbiorców.

 

 
aktualności

2008-11-06

Wniosek o REGON można przesłać Internetem   Od dnia 3 października 2008 roku osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą składać wnioski o wpis i aktualizację danych do rejestru REGON w formie elektronicznej.  

 
   Przewiduje to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 168 poz. 1041).
Więcej >>


2008-09-29

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w  Warszawie (III SA/Wa 720/2008).


  Sprzedaż działek podlegająca VAT.
„Zbycie nieruchomości przez rolnika prowadzącego działalność rolniczą podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.


Więcej >>


2008-09-25

Wojewódzki Sąd administracyjny
w Warszawie
III SA/Wa 4147/06


1. Dla potrzeb uznania gruntu za teren przeznaczony pod zabudowę o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) decydujące znaczenie ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
2. Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, kryterium wyłączającym ze zwolnienia od podatku jest przeznaczenie terenu pod zabudowę, nie zaś rzeczywisty sposób wykorzystania działki lub rodzaj gruntu wynikający z wypisu z ewidencji gruntów


Więcej >>